Runy vznikli ako obrazy, preto ich pri magickej práci často používam ako zmyslové zobrazenie pojmov.

Začíname prvým aettom, ktorý je zasvätený božským dvojičkám Freyovi a Frey, ktorí majú na starosti hlavne úrodu (plodnosť) a živú prírodu vôbec. Tieto runy sa vyjadrujú k aktivite, či práci. Subjekt. Runy stvorenia.

1. Runa Fehu, Feoh, Frey, Fa zastupuje písomný znak F a obsahom stádo, dobytok, bohatstvo, silu, energiu, teda ak potrebujem silu, použijem Fehu. Táto runa znamená majetok, ten musí byť získaný vlastnou tvrdou prácou, vlastným úsilím, nejedná sa teda o ľahký zisk ako je dar, či výhra. Je dôležité aj ako nakladať s týmto majetkom, ako sa oň starať. Zároveň je tu otázka – nakladáme so svojim vlastníctvom (hmotným a duševným) správne? Dokážeme ho nielen získať, ale sa oň aj podeliť? Signalizuje naplnenie snov a túžob. Táto runa pomôže rozrobené veci dotiahnuť do konca, ochraňuje únavné veci na úradoch. Niekedy táto runa predpovedá požiar, nepríjemnú udalosť, ktorú by sme mohli spôsobiť svojou nedbalosťou – varuje.
Motto: V živote ma stretávajú len také problémy, ktoré som schopná zvládnuť.
Meditačná formula: Fehu zažni pradávny oheň v mojom srdci, aby som to bola ja, kto má výhradnú kontrolu nad všetkými ranami osudu vo svojom pozemskom živote.
Okruh negatívneho pôsobenia: chamtivosť môže spôsobiť, že sa z človeka stane vydedenec. Nepríjemnou udalosťou, pred ktorou táto runa niekedy varuje je požiar – keď to prenesiem do dnešnej doby je to skôr o nehode spôsobenej nedbalosťou. Nadbytkom runy môže nastať vyhorenie kreatívnych energií. Spomeniem aj zdravotnú zložku – nádej na skoré uzdravenie.

2. Runa Uruz, Ur zastupuje písomný znak U a je symbolom, moci, veľkej sily a rýchlosti (dávneho pratura), ale aj sily a schopnosti človeka, tiež úspech a snaha. Runa znamená veľkú fyzickú silu, vytrvalosť, odvahu a voľnosť, tiež nezvládateľnú prírodnú energiu, zemskú energiu a uzemnenie. Veľkú silu (moc) je potrebné mať stále pod kontrolou; je vhodné ešte raz preskúmať dôvody, ktoré nás vedú k danému jednaniu. Sme voči sebe čestní? Nezneužívame svoju moc?
Pri tejto rune sa stretávame s odumieraním niečoho vo svojom vnútri, teda dovolíme niečomu konečne odísť. Znamená dosiahnutie stálych hodnôt, ktoré stoja za prijatie do nášho života.
Okruh pozitívneho pôsobenia: Uruz nás spája s našimi pudmi, s našou vnútornou energiou a so silami zeme. Je vhodná držať nás „nohami pri zemi“, aby sme neulietali. Horúca krv v našich žilách je krásnym symbolom sily Uruz. Je tiež runou liečiteľov. Znamená zdravie.

3. Runa Thurisaz, Thorn, Dorn zastupuje písomný znak Th, D – obor a všeobecne znamená tŕň, nepriazeň prírody -počasia. Dokáže tiež vyvolať démonov záhrobia, vyvolá chaos. Poskytuje aj ochranu pred niečím neznámym. Vytvára ochranný štít proti nepriateľom a negatívnym silám – odrazí nepriateľské sily. Je to najväčšia ochrana, ničí nepriateľské energie. Učí spoznávať život, smrť a znovuzrodenie. Predpovedá ale aj bolestnú skúsenosť, naskytá sa otázka: „Nie som niekomu, možno zaslúžene, tŕňom v oku?“.
Táto runa znamená aj meditáciu, štúdium, sebadisciplínu, pozor na prchkosť.
Thurisaz je mocným nástrojom pri zmene tvarov (v sekvencii troch znakov za sebou dokáže zmeniť význam nasledujúceho textu). Thurisaz je bránou, priechodom medzi dvoma rôznymi svetmi, medzi vonkajškom a vnútrajškom, medi pozemským a božským.
Meditačná formula: Podvoľujem sa neustálemu kolobehu zrodenia, životu a smrti.
Okruh pozitívneho pôsobenia: runa Thurisaz dodáva veľkú silu pre prácu s energiami. Ak pracujeme s touto runou cítime ako tok života a tvorenia prúdi naším telom. Táto energia tu je pre uskutočnenie našich cieľov.

4. Runa Ansuz, As, Os, Aesc, Ass zastupuje písomný znak A, býva spájaný s bohom Ódinom (mocný boh, ktorý vládne silou a svojou múdrosťou a znalosťami, v dávnych dobách ho považovali za boha vetra a za vodcu zatratených a prekliatych duší), je symbolom dorozumievania a komunikácie – sila presvedčiť okolie, pomáha pri súdnych záležitostiach. Tiež komunikácia s vyššími silami.
Symbolizuje vietor, vzduch, ochranu, prebudenie schopností, a múdrosť. Tiež má v sebe súvis s obeťou (aby získal tajomstvá rún visel deväť dní na strome Yggdrasil a aby sa mohol napiť zo studni poznania obetoval, vlastné oko). Pomáha pri skúškach, je vhodná pri vstupnom pohovore pri hľadaní novej práce.
Runa Ansuz symbolizuje poznanie (hlavne magické a šamanské), vedomosti a múdrosť pri ich využívaní. Vypovedá aj o sile osobnosti a schopnosti presvedčiť okolie.
Negatívom je zneužívanie znalostí k osobnému prospechu na úkor iných.
Niekedy nám pomôže sa zbaviť psychických a fyzických blokov.

5. Runa Raido, Rod, Rad, Rit zastupuje písomný znak R a má hlavný význam cestu – prostredia, či zvykov, pohyb, múdru radu, rýchle rozhodnutie, jazda na koni a dlhú cestu (runa pravdepodobne chránila na ceste živých i mŕtvych). Hovorí aj o nájdení správneho smeru a vykročenia tam, kde nás čaká zisk – duchovný alebo finančný. Ďalším významom tejto runy je sex, pretože sexuálnym spojením väčšinou niečo získame. Runa doporučuje neváhať a „ísť do toho“. Energia riadeného konania. Runa má ochrannú funkciu, ochraňuje všetko a všetkých na cestách.
Pretože sa pripisuje táto runa často bohu Thórovi ktorý jazdil po oblohe na voze a ten voz spôsoboval hromy, má v sebe aj význam hrom.
Symbolizuje aj transformáciu energií, premenu ducha či hmoty, alebo prenos informácie, má v sebe aj vedomé ovplyvňovanie osudu. Znamená, že nastal správny okamžik – či už ide o začiatok nového projektu, cielenej práce alebo vnesenie jasna a poriadku do záležitosti, ktoré sme už dosť dlho odkladali.

6. Runa Kaunaz, Kenaz, Kaun, Kano, Cen zastupuje písomný znak K , C, znamená vo všeobecnosti tvorivú a sexuálnu energiu, pochodeň, var, vred, ranu, svetlo, ktoré svieti na duchovnú cestu, čistí myšlienky, symbolizuje tiež vyjasnenie životných postojov, náhle porozumenie problému a jasnovidenie. Pomáha pri štúdiu. Runa symbolizuje bolesť a choroby, môže tiež znamenať smrť (kremáciu), alebo pálivú bolesť či horúčku. Je protikladom runy Isa – ľad.
Táto runa je runou otvárania. Otvára tmu ohnivým zábleskom svetla, prebudí chuť k činom a pohybu, prebudí emócie. Runa značí duchovné svetlo, inšpiráciu, pomoc pri štúdiu, kreativitu a náhle poznanie prichádzajúce z nečakaného smeru. Je spojená s ezoterickým rozvojom. Človek v sebe nesie oheň, ktorý symbolizuje tiež vnútorné svetlo. Do chmúrnej neistoty, temnoty problémov vchádzame s horiacou pochodňou, tiene ustupujú žiare plameňa a tým dochádzame k vhodnému a tvorivému riešeniu. Tiež nová energia, prenikanie do tajomstva transformácie.

7. Runa Gebo, Gyfu, Gebor zastupuje písomný znak G a symbolizuje všeobecne dar (no povaha daru je nejasná, štedrosť a veľkorysosť. Je to veľmi pozitívna runa. Dar vytvára akési puto medzi darcom a obdarovaným, runa má preto moc spájať dve nesúrodé časti spoločnosti. Signalizuje aj možnosť získania mimoriadne cennej informácie či rady. Predpokladá uzatvorenie obchodného či osobného – priateľského, či partnerského vzťahu. Rovnováha medzi dávaním a prijímaním. Istým druhom daru je aj služba, pomoc v ťažkostiach. Ukazuje nám aj nastúpenie vlastnej cesty, konštruktívnu spoluprácu a úspech. Štedrosť, veľkorysosť, blahobyt, nezištnosť, dôstojnosť a česť. Symbolizuje aj ochranu pred jedom a toxínmi. Najvzácnejším darom tejto runy je dar slobody. Je aj runou zjednotenia a zmierenia.

8. Runa Wunjo, Wyn zastupuje písomný znak W, V , má moc realizácie, symbolizuje výhru, radosť, šťastie, pohodlie, slávu a pomáha otvorenosti novým myšlienkam, je runou priateľstva, spoločných cieľov, dobrých obchodov (absencia utrpenia), po ktorých nasleduje oslava úspechu, no zároveň varuje pred rizikom neznalosti miery a sebakontroly, čo by mohlo viesť k intoxikácii (nezvládnutiu). Runa môže predpovedať úspech v súčasnom konaní a radosť z neho, ale tiež to, že úloha, ktorú si berieme, je pre nás príliš veľká a nebudeme ju môcť, nebudeme schopní ju splniť. Princípom tejto runy je radosť a svetlo. Radosť je emócia, ktorá má v sebe enormnú silu k vytváraniu nových energií a k odstraňovaniu energetických blokád.
Tiež varuje pred značným užívaním omamných látok.

Začína druhý aett, ktorý náleží Heimdallovi, Ódinovmu synovi, strážcovi Ásgardui. Tieto runy symbolizujú pasívne prvky, to s čím sa pracuje a skutočnosti mimo aktivitu človeka (objekt).

9. Runa Hagalaz, Hagal, Haegl zastupuje písomný znak H, symbolizuje krupobitie – klimatický jav, ale aj krupobitie striel v bitve, zásadný zvrat v živote, symbolizuje nešťastie, pohromu, deštrukciu, narušujúcu silu, narušenie rovnováhy, prudké zmeny, potiaže na ceste. Hagalaz teda naznačuje nevyhnuteľnú, neočakávanú nehodu alebo iný jav, pred ktorým sa nemožno ochrániť, nech urobíme čokoľvek, človek na to nemá vplyv, sú mimo jeho kontrolu. Teda v hlbšom zmysle ide o skúsenosť, ktorú treba získať. Často je sa jej priraďuje aj prerušenie života, úrazu, choroby či inú nepríjemnosť. No ale nesmieme zabudnúť, že aj „ničenie“ je veľakrát nutné k tomu, aby odišlo staré a uvoľnilo miesto novému. Symbolizuje nový pohľad na veci, zásadná životná zmena, zmena plánov a zámerov, významný zvrat. Zbavovanie sa starých obmedzení, oslobodzovanie sa a konečná sloboda. Je to napodiv aj ochranné znamenie pred búrkou a bleskami. Teda pre zhrnutie, runa Hagalaz je symbolom deštrukcie a premeny, je akýmsi základom, začiatkom a koncom všetkého.
Značí aj mágiu, temnotu a podvedomie. Písmeno H sa používa na konci kliatby ako „Nihil“, teda „nech sa tak stane“, znamená rozviazanie, uvoľnenie. Táto runa má aj možnosť spájať rôzne svety. V mágii sa runa Hagalaz využíva k odstráneniu prekážok a zbavení sa zlozvykov, ale tiež k deštruktívnym a negatívnym, kliatbam. Je runou nevedomia.
Je aj runou kolektívneho vedomia a utvárajúceho procesu myslenia. Upozorňuje nás na problémy, ktoré je potrebné riešiť. Pokiaľ toto pochopíme, prejdeme hlbokou zmenou nášho podvedomia. Pod jej vplyvom môžeme zmeniť celý svoj doterajší život – také malé osobné zemetrasenie.

10. Runa Nauthiz, Not, Nyd zastupuje písomný znak N a má významov viac; má silu zdržanlivosti a obmedzenia, nedostatok, potreba, prekážka, núdza, chudoba, ťažkosti a nešťastie. Skrýva v sebe vôľu, vnútornú silu k prekonaniu prekážok a potiaží, preto sa doporučuje radšej vyčkávať, mať trpezlivosť, než sa vrhnúť do riskantného činu. Tiež osudová zmena, runa osudu, ktorej nejde zabrániť. Pokiaľ je vyškrabaná nechtom, má silu pomáhať. Zmysel runy teda je v rozmedzí medzi pomocou a potrebou prežiť – myslím, že najlepšie vysvetlenie je asi také, že niekto do „chudoby“ spadne vlastnou vinou, iný nešťastnou náhodou. Niekto sa z nej dokáže vymaniť vďaka usilovnej trpezlivej práci – teda dáva runa aj nádej, že nám drina prinesie túžobne očakávaný úspech. Varuje pred rizikom, do ktorého sa dobrovoľne dostávame, napríklad nebezpečná cesta. V súvislosti s ostatnými runami brzdí a odkladá danú vec. Runa reprezentuje potrebu, ktorá sa má splniť. Tiež potrebu zvýšenej opatrnosti, výzva k činom, pochopenie a prijatie hraníc, využitie síl k aktívnej konfrontácii s nepriazňou osudu. Sebaovládanie, vynaliezavosť a zmobilizovanie síl, vytrvalosť, vnútorná sila a jej objavenie. Pomáha pri liečení závislostí.
Pozitívnejšou stránkou tejto runy sú limity, ktoré sme si stanovili vedome sami. Negatívnejšou je teda ohraničenie, ktoré je dielom niekoho zvonka. Obe však nemusí byť ľahké prekonať.

11. Runa Isa, Is zastupuje písomný znak I a prekladá sa ako chlad, ľad – pevná hmota, ktorá sa môže premeniť na vodu, strnulosť, zastavenie sa, stagnáciu, skostnatenosť – bráni sa zmenám, odklad, ochladenie a skľudnenie. Niečo, možno vonkajšie sily, alebo naša lenivosť a neochota nás držia na mieste a nedovoľujú nám postupovať ktorýmkoľvek smerom. Možno to prirovnať k posádke lodi, ktorá v strede zamrznutého jazera čaká na jar, kedy sa roztopia ľady a ona bude plávať ďalej. No takáto nečinnosť nás môže až zmraziť. Vtedy je asi lepšie z lode vystúpiť, opustiť loď a odísť skôr, ako nás daná situácia príliš vyčerpá.
Spolu s krupobitím (Hagalaz) je považovaná za nepriateľskú prírodnú silu. Z magického hľadiska je to ochranná runa. No pri použití sú viaceré možnosti, pri konfliktoch chladí „horúce“ hlavy. Niekde sa vysvetľuje aj ako tajomná výstraha (pri závisti), či jednoznačne mienená praktická rada. Runa tlmí a odkladá význam ostatných rún, ale zároveň môže pozitívnym dodať na trvalosti a stabilite (napríklad programu) – toto sa využíva hlavne v mágii. Pomalá, ale nezastaviteľná sila. Táto runa je tiež runou vecí uvedených do nehybnosti mrazom. Pôsobí ako mocná ochrana pred magickým útokom.
Symbolizuje aj emocionálne upokojenie, odpočinok, odcudzenie vo vzťahu, nezáujem o sex a ochladenie emócií. Predstavuje absenciu kontaktu so životom, so životnými energiami, apeluje k odstráneniu všetkého starého.

12. Runa Jera, Ger, Ar zastupuje písomný znak J, niekedy aj Y, v základnom vyjadrení symbolizuje rok, úrodu, žatvu, čo je spojené s bohatou úrodou (blahobyt), pohybom, zmenou a vývojom napred – je ale tiež koncom, ktorý je zároveň začiatkom niečoho ďalšieho. Znázorňuje aj koleso osudu, prijímam radostne osud, kolobeh života, cyklu narodenia a úmrtia. Runa teda znamená odmenu za vykonanú prácu, ale tiež produktivitu a vývoj. Teda ako zaseješ, tak zožneš. Zosobňuje čas v jeho všeobecnom chápaní.
Zdôrazňuje aspekt trpezlivosti, ktorá v konečnej fáze vedie k zberu úrody v materiálnom a spirituálnom zmysle.

13. Runa Eihwaz, Eoh, Ihwar zastupuje písomný znak Y, základný význam je tis, ktorý je jedovatý (drevo tisu chráni pred požiarmi, nepriazni počasia), je symbolom vzkriesenia, hlbokej zmeny, niekedy až smrti. Je to runa mŕtvych, pretože sa najčastejšie vysádza na cintorínoch, kde má strážiť mŕtvych a tejto rune sa hovorí aj runa smrti. Spája všetky svety navzájom. Znamená kontinuitu, vytrvalosť, večnosť, pozitívnu a dlhodobú transformáciu – prerod, zmenu zlej situácie, zároveň aj nabáda k zmene životného postoja, vziať život do vlastných rúk. Symbolizuje aj silnú ochranu, je runou magických síl zeme s ochrannou magickou mocou, hlavne v rôznych stretnutiach, potýčkach. Má veľkú magickú silu a súčasne schopnosť zaháňať všetko škodlivé vrátane síl zániku a smrti. Bráni negatívnym silám v prístupe a čistí vzduch od škodlivých emócií – odstraňuje nevraživosť. Pomáha zbaviť sa negatívnych vibrácií načerpaných od druhých ľudí. Podporuje cieľavedomosť, runa nových začiatkov, nastúpenie novej cesty či smeru. Pomáha prehodnotiť situáciu a pozrieť sa na ňu z nového uhla pohľadu. Predvídať následky svojich činov a myšlienok, to je požiadavkou tejto runy. Dôraz sa kladie na zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť. Je v nás sila, ktorá nám umožní popasovať sa s osudom. Smrť ako začiatok novej cesta, reinkarnácia.
Je mostom medzi svetmi, bytím a nebytím, podporuje rovnováhu tela a duše.

14. Runa Pertho, Peorth, Pertra zastupuje písomný znak P a znamená nádobu pre hracie kocky, hru, figúrku (šachová figúrka, hráč šachu). V hre je ale výsledok neistý a je zahalený nejakým tajomnom, mágiou, ale aj tajomstvom života. Runa nás nabáda k premýšľaniu o danej situácii a naznačuje, že existujú možnosti riešenia, ktoré sú zdanlivo na prvý pohľad neviditeľné. Preto aj značí tajomstvo a všetko, čo sa odohráva za zatvorenými dverami – či už tieto dvere vedú kamkoľvek (mágia, tajomstvo života, …).
Vyjadruje ženskosť a ženskú plodnosť, ktorá je protikladom mužskej plodnosti – runa Inguz. Predstavuje tiež pôžitok zo života a tehotenstvo. Runa Pertho je tajomná, preto sa vzťahuje aj k odhaleným tajomstvám. Symbolizuje aj materskú ochranu. Predstavuje tiež osud a jeho veľké šance, príležitosť získať múdrosť, osudová šanca. Používa sa pre rozvoj senzibility – neuveriteľná intuícia, pomáha nájsť skryté vnútorné schopnosti a vedomosti, odkrýva tajomstvá.
Je tiež možnosťou preniknutia do iných svetov, tajné náuky a zasvätenie. Pochopenie zákonitostí splynutia časových horizontov, jednoty minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Schopnosť vybrať si najvhodnejšiu z osudových ciest a rozlišovať cenné od bezcenného. Pôsobí výrazne mentálne – prichádzajú odpovede. Symbolizuje pomyselnú čiaru medzi životom a smrťou, je pokladaná za osud, hľadanie vnútornej premeny.

15. Runa Algiz, Elhaz, Eolh zastupuje písomný znak Z a znamená obranu, ochranu či fyzickú, či psychickú. Je to najvšestrannejší symbol celkovej ochrany, s možnosťou obrany útokom. Vhodné je ju nosiť ako amulet, alebo ňou ochrániť obydlie. Symbol je mimoriadne pozitívny a ochranný. To znamená aj obranu vybudovaných pozícií, teda ochrana nadobudnutého postavenia. Patrí sem aj ochrana vybudovaných pozícií, teda v zmysle nadobudnutého pracovného postavenia. Pomáha pri dotiahnutí vecí do konca a posilňuje pevnú vôľu. Znamená ale aj varovanie, ochranu seba a blízkych, ale aj pomoc. Je úžasná pri meditácii, poskytuje veľké uvoľnenie. Má moc odohnať od nás všetko zlé.

16. Runa Sowulo, Sowelu, Sowilo, Sig zastupuje písomný znak S, symbolizuje Slnko, je jedna z najpozitívnejších rún vôbec, jej úlohou je aj veľmi silná ochrana, pozitívna sila, energia, životná sila, zdravie, víťazstvo, no svojou silou môže človeka celkom pohltiť, pretože je veľmi agresívna keď sa nám vymkne spod kontroly. Potom sa človek stáva arogantným (ako náprava nám pomôže runa Algiz, ukľudní). V duchovnej sfére znamená víťazstvo svetla nad temnotou, dobra nad zlom. Je runou osvietenia, pozitívnej energie a zdravia. Dodá sebavedomie a osobnú silu, zvyšuje charizmu a sebaistotu pri vystupovaní. Je aj runou pravdy. Ukáže nielen lož druhých ľudí, ale aj lož v nás.

Prichádzame k tretiemu aettu, ktorý je zasvätený bohu Tyrovi, Ódinovmu synovi, pánovi spravodlivosti. Symbolizuje predovšetkým aktivitu prejavenú navonok a odozvu na ňu, teda všetko, čo je spojené s rovnováhou subjektu a objektu.

17. Runa Teiwaz, Týr, Tiwaz zastupuje písomný znak T a vzťahuje sa k boji, víťazstvu a ochrane pred nebezpečenstvom. Tiež symbolizuje nestrannú spravodlivosť, rozhodnosť, silu, prenikavú dravú energiu, vôľu a vitalitu. Je veľmi vhodná do amuletov. Pomáha k víťazstvám v obchode, živote…. Často sa táto runa vyrývala na pohrebné urny (možno preto, aby sa im otvorila cesta do Valhally). Je runou znovuzrodenia a „pánom nad životom a smrťou“, pretože nám hovorí, že sa nemáme báť smrti, pretože nás nemôže usmrtiť.
Je to runa rovnováhy princípov. V bežnom živote zvyšuje súťaživosť, pomáha ustať neľahké obdobie, či vydržať nepríjemnú situáciu. Varuje pred nečestným jednaním, aj keď by to bolo pre celok výhodné.

18. Runa Berkana, Bar, Beorc zastupuje písomný znak B, symbolizuje brezu, posvätný strom brezu spájaný s jarnými rituálmi plodnosti – každoročné zmŕtvychvstanie v prírode. Je symbolom obnovy, očistenia, čistoty, liečenia, domova, rodiny, bezpečia, nových začiatkov, nových príležitostí a počatia – symbol plodnosti. Tiež signalizuje osobný rast, prosperitu v obchode a živote. Môže tiež signalizovať narodenie potomka, symbolizuje počatie. Má silu regenerácie a uzdravenia, liečenia. Je tiež runou ochrany pre našich blízkych – rodinu, priateľov, zvieratá, či domov. Zvlášť je vhodná pre ochranu detí – trojitá Berkana. Tiež ochrana pre rodičky.
Tiež symbolizuje zmŕtvychvstanie, jej význam je obnova síl, privádza novú energiu.

19. Runa Ehwaz, Eh, Eoh zastupuje písomný znak E, symbolizuje koňa. Hovorí o pohybe či už v rovine materiálnej, alebo duchovnej. Čistí od negatívnych emócií, hádok a sporov. Pomôže pri zásadnom životnom kroku. Pomáha pri uzatváraní zmlúv, pomôže rozbehnúť akýkoľvek obchod, dohôd a podpisovaní právnych dokumentov, nové zamestnanie, povolanie, ďalekosiahle zmeny, sťahovanie alebo zmena životného štýlu, zmena vedomia. Tiež vypovedá nielen o možnom priateľstve, ale aj o potrebe vzájomnej dôvery a oddanosti. Je to ochranný symbol. Vyjadruje potrebu moci, dôvery a oddanosti, obnovuje zmysel pre rovnováhu a kontrolu.

20. Runa Mannaz, Man zastupuje písomný znak M, má moc sebapoznania, je vyjadrením zdanlivého paradoxu, kedy každý človek je súčasťou ľudstva, ale pritom utvára svoj vlastný osud. Človek s možnosťami. Táto runa má veľké spektrum významov. Môže to byť človek, alebo ľudstvo. Odráža sa v nej naše vlastné skutočné Ja, preto býva označovaná za „zrkadlovú“ runu. Je tiež symbolom toho, že naše konanie má svoj obraz vo vesmíre, teda mikrokozmos sa zrkadlí v makrokozme. Mannaz svedčí o tom, že sa nachádzame v svojom strede vtedy, keď naše myšlienky a presvedčenie sú v súlade s našimi činmi. Nesie v sebe obrannú a ochrannú moc. Taktiež tvorivosť, vysokú inteligenciu a dar reči. Tiež varuje pred izoláciou od okolia, ktorá by mohla viesť k vyčerpaniu. Nabáda nás, aby sme poznali sami seba skôr, ako budeme schopní poznávať druhých.

21. Runa Laguz, Laf, Lagu, Laukaz, Lögr zastupuje písomný znak L, prekladá sa ako voda. Vodu chápeme ako symbol neustálej zmeny, neistoty a nebezpečia. Varuje teda pred nebezpečenstvom a premenlivosťou podmienok, zároveň ju chápeme aj ako symbol tajomných skutočností, domov neznámych bytostí, miesta, kde sú ukryté poklady. Laguz tiež predvída tajomstvo, ktoré nám bude odhalené, neznámo, ktoré nás pohltí a zmení. Voda je sprostredkovateľom ciest – neistých ciest, základom života, plodnosti, plynutia a premenlivosti. Vyjadruje aj nedostatok sebaovládania, predstavuje ľudské podvedomie, intuíciu a emócie, zrod nového. Posilňuje empatiu a intuíciu, talent, senzitivitu. Veľmi vhodná je pre tých, ktorí chcú rozvinúť svoje magické, okultné schopnosti, či senzibilitu, alebo sa v tomto posunúť na vyššiu úroveň. Predstavuje intuíciu. Symbolizuje aj varovanie pred nebezpečenstvom, značí prerod a pomáha zvládnuť ho bez strachu. Ide o magickú runu, ktorá je schopná prebudiť tajné schopnosti a neuveriteľnú intuíciu.

22. Runa Inguz, Ingwaz, Ing zastupuje písomný znak N a vyjadruje mužskú plodnosť. Je to protiklad k rune Pertho. Symbolizuje aj ochranu domova, rodiny, ale sexuálny význam prevažuje. Ochranná na všetky strany. Ďalšími aspektmi je rast, hojnosť a blahobyt, istota. Má v sebe aj potrebu načúvať impulzom prichádzajúcim z nášho vnútra, tiež aj uvoľnenie nazhromaždenej energie, introspekcia a duchovné osvietenie. Pre niečo, čo chceme začať nám dáva pevné základy. Naznačuje znovuzrodenie, podporuje akýkoľvek začiatok novej práce, signalizuje dokončenie rozrobenej veci, sľubuje istotu odmeny a kľud.

23. Runa Othila, Othal, Othala, Odal, Ethel zastupuje písomný znak O a znamená domov, dedičstvo, čo môže byť majetok, ale aj zdedené vedomosti a znalosti od predkov, duchovné dedičstvo a rodové hodnoty. Chráni financie a majetok (je vhodné ju umiestniť doma, či do auta). Geneticky podmienené vlohy. Jasnozrivosť. Domov a vnútorný stred človeka ako zdroj sebaocenenia, miera hodnôt a zdroj pocitu bezpečia a životných istôt. No je tu aj varovný význam zmyslu – aby sme mohli dediť, niekto iný musí zomrieť. Je runou smrti nielen fyzickej, ale tiež mentálnej a citovej. Podporuje meditačné schopnosti a pozitívne myslenie. Cenné dedičstvo v hmotnej i nehmotnej podobe. Posledná vôľa, závet. Význam sa vzťahuje aj na rodnú zem, ktorú sme zdedili po predkoch. Sila rodu.

24. Runa Dagaz, Dag, Dar zastupuje písomný znak D a prekladáme ju ako deň, teda bezpečie denného svetla, čo nás chráni pred nepriateľom. Zvestuje svitanie, nový začiatok, život naplnený neustálymi zmenami. Ráno odkrýva veci ukryté v noci, runa tiež odkrýva rúško tajomstva, ktoré nám zatiaľ zostalo skryté. Význam má aj pre pokrok a vývoj, bezpečie a istotu, niekedy zásadnú zmenu. Je to pozitívna, harmonizujúca runa, nádej pre všetkých. Pomáha pri finančných transakciách, jednaní a podnikaní. Tiež je ochranou proti negatívnym vibráciám. Sila runy umožňuje odhodiť všetku minulosť, ktorá spája a brzdí vývoj.

Runa Wyrd, Yr – osud, niekto uvádza aj túto „prázdnu runu“ a nie je isté, či je produktom moderného náhľadu, alebo ju starí severania skutočne používali.
Symbolizuje osud, ktorý nemáme a nepotrebujeme vedieť. Ak by sme ho vedeli, snažili by sme sa ho zmeniť, čo by mohlo narušiť vesmírny poriadok.

Tento príspevok bol odoslaný v Štvrtok, Január 11th, 2024 o 15:30 a je zaradený pod Mágia, Runová mágia, Runy, Výuka. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätná odkaz - trackback z Vašej strány.

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.